صفحه اصلی پرسش و پاسخ تماس با ما ثبت نام

اعضای سایت

استاد فرحناز ديهيم

مرحله سه: چهل و هفت  نفر
مهدی جعفریشعله حبيبی سرابیشهرزاد حاجی عبدالمجيدشهروز تابش
فاطمه نورانيانشهناز حقيريانشهربانو خدا حامیبهروز ناصر بيگ
شيرين شيرمندنسيم عصر آزاد شادان يزدانی پورفريبا تجريشی
ناهيد تجريشیبهار نوحیفلوريا زجاجیاکبر کريم طاری
پروانه نور محمدیويدا شريفمحمد علی سياه پوشفرزين توسل باقری
ژيلا تجريشیآرزو صفی خانیمعصومه قديمیکاوه تقی زاده
آرتين ايران نژادمحمد رضا خليقی منفردشبنم عبدالمجيدفريد توسل باقری
سيد علی تنکابنیمنوچهر البرزیفيروزه گلشنمرتضی رشيدی نژاد
پروين آگاهمهرورز ميسوریمحمد اسماعيل کوهی کارمرتضی آگاه
گلاله شمسدلارام شمسارسطو خادم نوعهديه تيموری
پريچهر نادریرويا ايران فرسيما سلطانيانمجيد معمارزاده
گرين مدنی ساناز نبي پورالميرا اشرفي

مرحله دو: سی و يک نفر
حميد رضا زارعیزهرا صالحیحامد صداقتمرضيه آرامی
حسين صفر شريفپريناز جانزادهنسرين تابندهبی بی ريحانه ساقی
شهريار فريدبابک صادقیرکسانا غرویبهمن نيک زاد
ليلا شريفحميد جهانگرد شيرازینسترن شريفنيره اديبی
نهال معتمدسياوش معتمدفرزانه اقبالیعلی موسويان
گيتی رجبیافشين احمدزادهراضيه کابلیعلی صيفوری
جواد روحانیمحمد ابراهيم خداحامیساناز زند حبيبینسرين طاهر خانی
تانيا توفيقیياشار پوياامير حسن بيک

مرحله يک: سی و چهار نفر
امير عليزادهليلا پور حسينی اکبریمريم يوشیمهناز عباسيان
مهناز رحيمیاحسان ميرزا بيگیسهيلا ايزد پناهیفرانک جلالی
حسين طاهریسيد جعفر هاشمی سوتهفريده کاخسازمعصومه توکلی
آذر ناصر بيکحميدرضا (اردشير) صادقیاکرم ساکیحميد روان خواه
ناصر طباطبائیسارا اخوان حيدریغزاله شمسسميه ميرحسينی
شاهرخ حاتمیپريسا حکيمی کاشانیصفيه شيرازیمهدی شريفی
پريسا فرهمندايراندخت خليقی منفردبهرام مرتضویمصطفی رشيدی نژاد
افسانه اشرفیمحمد رضا آئينیجميله محسنی زادههلی بانو مهرشاهی
زهرا مفتاح نياعليرضا مترصد


مسئوليت کليه تبليغات به عهده صاحبان آن ميباشد

محتوای سایتتشکر و قدردانی | دريافت مدتيشن ديهيم | گالری تصاویر | لینک های مرتبط
کلیه حقوق برای سایت ریکی اوسویی محفوظ می باشد طراحی و پشتیبانی توسط پارس پژوهان